คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด

นายวิชัย สำเหนียกพันธุ์
นายวิชัย สำเหนียกพันธุ์
นายยกเทศมนตรี
นายวิชัย สำเหนียกพันธุ์
นายกเทศมนตรี

นายเด่น วงษ์ขนิตฐ์
นายเด่น วงษ์ขนิตฐ์
รองนายกเทศมนตรี
นายเด่น วงษ์ขนิตฐ์
รองนายกเทศมนตรี
นางบัวลอย สุขสวัสดิ์
นางบัวลอย สุขสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นางบัวลอย สุขสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสันติ กางกร
นายสันติ กางกร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสันติ กางกร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสุเทพ อำนวยผล
นายสุเทพ อำนวยผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสุเทพ อำนวยผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สภาเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด
จำนวน 12 คน

นายชัยณรงค์ สุจริต
นายชัยณรงค์ สุจริต
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยณรงค์ สุจริต
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยณรงค์ อนะมาน
นายชัยณรงค์ อนะมาน
รองประธานสภาเทศบาล
นายชัยณรงค์ อนะมาน
รองประธานสภาเทศบาล
นางอุบล หนูจันทร์
นางอุบล หนูจันทร์
เลขานุการสภาเทศบาล
นางอุบล หนูจันทร์
เลขานุการสภาเทศบาล

นายประนอม ศรีอร่าม
นายประนอม ศรีอร่าม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประนอม ศรีอร่าม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุพจน์ วงษ์ขนิษฐ์
นายสุพจน์ วงษ์ขนิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุพจน์ วงษ์ขนิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเสน่ห์ สมตั้งมั่น
นายเสน่ห์ สมตั้งมั่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเสน่ห์ สมตั้งมั่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชั้น โสภา
นายชั้น โสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชั้น โสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิทยา โมราขาว
นายวิทยา โมราขาว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิทยา โมราขาว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเสกสรร ยศบรรดาศักดิ์
นายเสกสรร ยศบรรดาศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเสกสรร ยศบรรดาศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเสนาะ ตามสกุล
นายเสนาะ ตามสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเสนาะ ตามสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

แจ้งเรื่องร้องเรียน

ทางเทศบาลตำบลค้นตาล-พระยาทด จะถือว่าเป็นความลับในการแจ้งเรื่องร้องเรียน